Έκδοση δίτομου βιβλίου από την TIMS για τους Ελληνικούς Μύλους

Το 2019, εκδόθηκε στην Αγγλία από την TIMS, σε αγγλική γλώσσα, το δίτομο βιβλίο “Greek Mills, From the Middle Byzantine Period to the 20th Century” στη σειρά ΒΜ (Bibliotheca Molinologica), με αριθμό ΒΜ 23.

Το έργο, είναι το αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας ετών, των μελών της Ελληνικής Ομάδας της TIMS και συνεργάστηκαν και φίλοι της Ομάδας μας που ασχολούνται με σχετικές έρευνες.  Περιλαμβάνει 92 κεφάλαια από 49 συγγραφείς, 720 έγχρωμες σελίδες με φωτογραφίες, σχέδια και χάρτες για διάφορα θέματα, τα οποία προσπαθούν να καλύψουν ότι αφορά τους μύλους στον ελληνικό χώρο, όπως αυτοί ορίζονται από τη σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση.

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που διεθνώς έγινε τέτοια προσπάθεια κάλυψης όλων των ειδών των μύλων σε μια χώρα.

Όποιος επιθυμεί να αποκτήσει τους τόμους, πρέπει να επικοινωνήσει στο mail:  info@molinology.org .  Το κόστος, συμπεριλαμβανομένων των ταχυδρομικών, είναι  55 € + 15,99€  = 70,99€

Πίνακας περιεχομένων