3 Ιουλίου 2013

[RESTOR] Renewable Energy Sources Transforming Our Region - Hydro

To έργο RESTOR


Το Εργαστήριο Υδροδυναμικών Μηχανών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΥΜ-ΕΜΠ), συμμετέχει ως εθνικός εταίρος στο έργο με τίτλο: Renewable Energy Sources Transforming our Region - Hydroκαι κωδική ονομασία RESTOR. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) μέσω του προγράμματος “Intelligent  Energy Europe - ALTENER” (ΙΕΕ-ALTENER) που στοχεύει στην προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ευρώπη των 27 (28), ως κρίσιμου εργαλείου για την επίτευξη των ενεργειακών - περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί από την ΕΕ, γνωστοί ως 20-20-20 (μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% και αύξηση της διείσδυσης ΑΠΕ κατά 20%, για το 2020).

Το εν λόγω έργο έχει διάρκεια 3 έτη (Έναρξη τον Ιούνιο του 2012), συντονίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μικρών Υδροηλεκτρικών (ESHA) που εδρεύει στις Βρυξέλλες και συμμετέχουν φορείς από την Ιταλία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Πολωνία, τη Λιθουανία, τη Σουηδία και τη Σλοβενία. Εταίρος του έργου για την Ελλάδα είναι το ΕΥΜ-ΕΜΠ.

Αντικείμενο του έργου RESTOR και Πρόγραμμα δράσεων


Στρατηγικός στόχος του έργου, είναι η υλοποίηση μιας σειράς δράσεων  που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη λειτουργική αποκατάσταση υπαρχόντων υδρόμυλων, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας σε μικρή κλίμακα στην ΕΕ-27. Οι δράσεις αυτές σκοπεύουν στην επίλυση τεχνικών, διαδικαστικών, περιβαλλοντικών, γραφειοκρατικών και διαχειριστικών προβλημάτων έτσι ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο  πλαίσιο που θα επιτρέπει την εγκατάσταση σύγχρονης τεχνολογίας υδροστρόβιλων μικρής ονομαστικής ισχύος (της τάξεως των λίγων kWel) σε υδρόμυλους. Κάθε χώρα από τις συμμετέχουσες θα πρέπει να επιλέξει και να εφαρμόσει τις δράσεις σε μια προεπιλεγμένη «θέση». Ως «θέση» νοείται ένας υπάρχον υδρόμυλος, ή εν γένει κατασκευή ιστορικού χαρακτήρα που κάνει χρήση της υδατόπτωσης για διάφορες δραστηριότητες.

Το πρόγραμμα δράσεων του έργου χωρίζεται σε 3 φάσεις που συνοπτικά περιγράφονται παρακάτω:

1η Φάση: Αποτίμηση


Κατά την πρώτη φάση του έργου προβλέπεται να γίνει αποτίμηση από τεχνικής και οικονομικής άποψης του υδροηλεκτρικού δυναμικού που μπορεί να αξιοποιηθεί για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και διερεύνηση των επενδυτικών δυνατοτήτων. Θα γίνει καταγραφή των βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών, της χρήσης και της κατάστασης υπαρχόντων υδρόμυλων σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες και τα ευρήματα θα καταχωρηθούν σε Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων. Παράλληλα θα γίνει ανάλυση της αγοράς με στόχο την υποστήριξη μελλοντικών επενδυτικών σχεδίων.

Στο πλαίσιο αυτής της φάσης του έργου προβλέπεται επίσης και η δημιουργία ενός «συνεταιριστικού μοντέλου» το οποίο θα βρει εφαρμογή σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες και θα αποσκοπεί στην εξεύρεση χρηματοδότησης για την υλοποίηση σχετικών επενδυτικών σχεδίων, δηλαδή στην εύρεση πόρων για την ανακατασκευή υδρόμυλων και εγκατάσταση μικρών υδροηλεκτρικών σε αυτούς.

2η Φάση: Υλοποίηση


Κατά τη δεύτερη φάση του έργου θα εξεταστούν παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων, η διευθέτηση των οποίων μπορεί να δώσει επενδυτική ώθηση. Μαζί με τους υφιστάμενους τεχνικούς περιορισμούς θα αναλυθούν και παράγοντες όπως η χρηματοδότηση, η αδειοδότηση κλπ. Προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι η σύνταξη συγκεκριμένων προτάσεων που θα επιλύουν σχετικά προβλήματα και θα διευκολύνουν την υλοποίηση αυτών των επενδύσεων. Στη φάση αυτή θα υπάρξει συνεργασία μεταξύ των φορέων που δυνητικά εμπλέκονται σε αυτής της μορφής τις επενδύσεις, όπως επενδυτών, τραπεζών, κατασκευαστών, τοπικών αρχών, περιβαλλοντικών οργανισμών κλπ.

Στο πλαίσιο της ίδιας φάσης θα πρέπει κάθε ένας από τους φορείς που συμμετέχουν στο έργο, να εκπονήσει λεπτομερές επενδυτικό σχέδιο αποκατάστασης και εγκατάστασης ΜΗΕ για έναν υδρόμυλο που θα έχει προεπιλεγεί. Το επενδυτικό σχέδιο θα συνοδεύεται από τις προβλεπόμενες τεχνο-οικονομικές μελέτες, ενώ παράλληλα θα πρέπει να υλοποιηθεί και η διαδικασία αδειοδότησης. Ο στόχος είναι να αποσαφηνιστεί η βιωσιμότητα αυτών των επενδύσεων σε τοπικό επίπεδο.

3η Φάση: Ευαισθητοποίηση - Ενημέρωση


Η Τρίτη φάση του έργου προβλέπει την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων προς τους φορείς λήψης αποφάσεων, τους επενδυτές, τους κατασκευαστές, περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς οργανισμούς και γενικά προς όλους τους φορείς που μπορούν να έχουν ρόλο στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Στοχευόμενες δράσεις ενημέρωση θα υλοποιηθούν και σε τοπικό επίπεδο με σκοπό την ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού. Οι δράσεις αυτές αφορούν την πραγματοποίηση σεμιναρίων, ημερίδων, ομιλιών, καταχωρήσεις στον τύπο, συμμετοχές σε συνέδρια, χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ιστολόγια κλπ.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα:


Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα συνοψίζονται περιληπτικά παρακάτω:
  1. Προώθηση των ΑΠΕ στην Ελλάδα, μέσω της ενσωμάτωσης μικρών υδροηλεκτρικών (ΜΗΕ)

  2. Εξασφάλιση εισοδήματος στους διαχειριστές των ΜΗΕ συστημάτων, μέσω της πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο

  3. Προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω της ανακαίνισης και της ανάδειξης των παλαιών υδρόμυλων, πολλοί από τους οποίους έχουν ιστορική αξία, με παράλληλη βελτίωση του περιβάλλοντος. Η βελτίωση του περιβάλλοντος αφορά τόσο στον εξωραϊσμό του υδρόμυλου, όσο και στην προσδοκώμενη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μέσω της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων μικρών υδροηλεκτρικών σε αυτούς.

  4. Απλοποίηση του πολύπλοκου πλαισίου αδειοδότησης και άλλων γραφειοκρατικών και νομικών εμποδίων που σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα υλοποίησής των έργων αυτών

  5. Την αποδοχή των παρεμβάσεων αποκατάστασης από την τοπική κοινωνία, μέσω της ανάδειξης των ωφελημάτων που προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο.

  6. Την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση φορέων έτσι ώστε το έργο να έχει τη μέγιστη δυνατή επίδραση σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Χρηματοδότηση Κοινοτήτων & Τοπικοί Συνεταιρισμοί


Το έργο RESTOR Hydro παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την δημιουργία συνεταιρισμών, με μετοχική σύνθεση από τοπικούς παράγοντες, σε μικρά και πολύ μικρά υδροηλεκτρικά.
Οι συνεταιρισμοί βελτιώνουν την εξεύρεση χρηματοδοτικού ενδιαφέροντος και πόρων για έργα αποκατάστασης. Μία η περισσότερες τοποθεσίες σε περιφερειακό επίπεδο μπορούν να συνενωθούν στη μορφή ενός οργανισμού ομπρέλα, που θα είναι υπεύθυνος για την αποτίμηση του δυναμικού της περιοχής και για την προετοιμασία ενός βιώσιμου χρηματοδοτικού πλάνου αποκατάστασης.
Οι συνεταιρισμοί των μικρών υδροηλεκτρικών παρέχουν  μια νέα δυναμική ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες. Η Συνεργασία των τοπικών κοινωνιών  για την αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας δημιουργεί οικονομική ζωντάνια, αυξάνει την ασφάλεια της τροφοδοσίας  ηλεκτρικής ενέργειας, βελτιώνει τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες και έχει ως αποτέλεσμα ένα αμοιβαίο όφελος για την περιοχή.
Μάθετε περισσότερα για το πώς μπορείτε να ξεκινήσετε ή να ενταχθείτε σε έναν συνεταιρισμό και πώς να ξεκινήσετε το δικό σας έργο στο: www.restor-hydro.eu

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε:

Dirk Hendricks, Συντονιστής του έργου

Για την Ελλάδα
Δρ. Δημήτρης Μανωλάκος
email: dman@aua.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: