8 Μαρτίου 2012

Εκδρομή στο Πολιτιστικό Πάρκο "Η Χρυσσαλίδα"

Προγραμματίζεται μια εκδρομή - επίσκεψη στο Πολιτιστικό Πάρκο «Η Χρυσσαλίδα» στις 28 Απριλίου, Σάββατο πρωί, όπου θα δούμε ανακατασκευασμένους νερόμυλους, τρία λιοτρίβια και άλλες γεωργικές μηχανές, εν είδει υπαίθριου Λαογραφικού Μουσείου.
Το πολιτιστικό πάρκο βρίσκεται στο 16ο χλμ της Αττικής οδού. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του.

Το καταστατικό του Σωματείου Ι.τ.Ε.Μ.

Καταστατικό Σωματείου με την επωνυμία
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΥΛΩΝ
Α.Μ. ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 20932
ΑΡ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1878/1996


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ
ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ

 1. Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία “ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΥΛΩΝ” με έδρα την Αθήνα.
 2. Με τον όρο “Μύλoι” εννοούνται οι ιστορικές μορφές μύλων στον Ελλαδικό χώρο όπως κατατάσσονται ως προς την κινητήρια δύναμη (χειρόμυλοι, ζωόμυλοι, ανεμόμυλοι, νερόμυλοι κ.λ.π.), ως προς το παραγόμενο προϊόν (αλευρόμυλοι, ριζόμυλοι, μπαρουτόμυλοι κ.λ.π.), ως προς τον μηχανισμό που κινούν (σύνθλιψης, αποφλοίωσης, πριονισμού, άλεσης κ.λ.π.) και τα συγγενικά ενεργειακά συστήματα που έχουν μορφολογική ή λειτουργική σχέση με τους παραδοσιακούς μύλους καθώς και τα στοιχεία εκείνα που αποτελούν αναπόσπαστα μέλη του περιβάλλοντος χώρου τους.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ


Οι σκοποί και οι δραστηριότητες του Ινστιτούτου είναι:
 1. Η έρευνα, καταγραφή, μελέτη, προβολή και προστασία των ιστορικών μορφών μύλων, όπως ορίσθηκαν στο άρθρο 1 παρ. 2.
 2. Η δημιουργία αρχείου των ελληνικών Μύλων και των συγγενών παραδοσιακών συστημάτων με λειτουργία κέντρου τεκμηρίωσης επί μέρους στοιχείων τους (ιστορικών, εθνογεωγραφικών, ιδιοκτησιακών, μορφολογικών, τεχνικών, οικονομικοκοινωνιολογικών, λαογραφικών κ.ο.κ.).
 3. Η εκπόνηση εκπαιδευτικών και μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων για εξειδίκευση επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού για την έρευνα και προστασία των ελληνικών μύλων και των συγγενών ενεργειακών συστημάτων παραδοσιακής τεχνολογίας στον ελληνικό χώρο.
 4. Η επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ ερευνητών, εξειδικευμένων τεχνικών και τεχνιτών, ιδιοκτητών, εργαζομένων και γενικά αποδεδειγμένα ενδιαφερομένων ατόμων ή φορέων του Ελληνικού και Διεθνούς χώρου σε θέματα μύλων και συγγενών συστημάτων.
 5. Η ενημέρωση και συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα έρευνας, τεκμηρίωσης, προστασίας Μύλων και ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου τους, συγγενών ενεργειακών συστημάτων, ήπιων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και γενικά συστημάτων και συνόλων που σχετίζονται με θέματα των μύλων.
 6. Η οργάνωση Ελληνικών και Διεθνών συναντήσεων, συνεδρίων, εκθέσεων, προγραμμάτων παραγωγής και προβολής ταινιών και γενικά πιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων που προωθούν την γνώση και προστασία των Μύλων και συγγενών συστημάτων.
 7. Η έρευνα και τεκμηρίωση υλικών και τεχνικών, παραδοσιακών και σύγχρονων για την συντήρηση ή επανακατασκευή μύλων ή στοιχείων των μηχανισμών τους, σύμφωνα με τα σωζόμενα ιστορικά στοιχεία, τις παραδόσεις και τις σχετικές μελέτες.
 8. Η δυνατότητα έκδοσης εντύπων σχετικών με το θέμα, καθώς και παρουσίασης ιδεών και σύγχρονων κατασκευών που σχετίζονται με τους Μύλους και τα συγγενή συστήματα που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση ενέργειας.
 9. Η σύνταξη, δημοσιοποίηση και προώθηση προτάσεων και μελετών για επαναλειτουργία, μουσειακή, περιοδικά εκθεσιακή, αρχειακή ή άλλη χρήση των παλαιών μύλων καθώς και η σύνδεση του περιβάλλοντος χώρου τους με προτάσεις θέσπισης σχετικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων που θα συμβάλλουν στην διατήρηση της ιστορικής μνήμης των στοιχείων που τους χαρακτήριζαν και συνέβαλαν στην οικονομία των τόπων που λειτουργούσαν.
 10. Η πληροφόρηση για τις συνθήκες προστασίας των μύλων και των συγγενών ενεργειακών παραδοσιακών συστημάτων σαν ιστορικά μνημεία ή σαν πηγές εξοικονόμησης ενέργειας στην σύγχρονη κοινωνία και η διατύπωση σχετικών προτάσεων βελτίωσης του ελληνικού νομικού πλαισίου προστασίας τους καθώς και εξεύρεσης πόρων για την διάσωση ή επαναλειτουργία τους.
 11. Η συνεργασία με αρμόδιους κρατικούς και τοπικούς φορείς, ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς, Ινστιτούτα, Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ο.Τ.Α. νομικά ή φυσικά πρόσωπα κ.ο.κ. για την συνδρομή τους στους σκοπούς του Ινστιτούτου.
 12. Η ίδρυση και λειτουργία Μουσείου της Ιστορίας των Ελληνικών μύλων, με μόνιμα και περιοδικά εκθέματα ή σχετικές συλλογές, εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και ενήλικες και γενικά εκδηλώσεις και προγράμματα που σκοπό θα έχουν την γνωριμία του Ελληνικού και Διεθνούς ευρύτερου κοινού με τους ελληνικούς μύλους και τα συγγενικά ενεργειακά παραδοσιακά συστήματα στον ελληνικό χώρο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΣΑ-ΠΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 3
ΜΕΣΑ


Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών του Ινστιτούτου χρησιμοποιείται κάθε νόμιμο μέσο και ειδικότερα:
 1. Συνεργάζεται με κάθε αρμόδιο φορέα τοπικό, κρατικό ή διεθνή, οργανισμούς ή σωματεία αλλά και άτομα που ενδιαφέρονται για το θέμα ή ασχολούνται με παρεμφερείς σκοπούς.
 2. Ενημερώνεται για τις μεθόδους και αποτελέσματα έρευνας, τεκμηρίωσης, προβολής, προστασίας ή επανάχρησης των μύλων και των συγγενών ενεργειακών συστημάτων σε διεθνή κλίμακα.
 3. Οργανώνει εξειδικευμένο κέντρο πληροφόρησης και τεκμηρίωσης συνδεδεμένο με τα σχετικά διεθνή δίκτυα και ανάλογη βιβλιοθήκη.
 4. Οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα εξειδίκευσης στα σχετικά θέματα για την στελέχωση των ομάδων έρευνας και προστασίας των ελληνικών μύλων στα σχετικά κατά περίπτωση προγράμματα έρευνας ή επεμβάσεων.
 5. Παρουσιάζει και οργανώνει προγράμματα προβολής στο ευρύτερο κοινό των θεμάτων έρευνας και προστασίας των μύλων και των σχετικών ενεργειακών συστημάτων του ελληνικού χώρου.
 6. Προωθεί την δημοσίευση επιστημονικών εργασιών, την παραγωγή σχετικών ταινιών και οπτικών θεαμάτων, την λειτουργία εκθέσεων ή ότι άλλο που προωθεί τους σκοπούς του Ινστιτούτου.
 7. Συστήνει ομάδες εργασίας ή επιτροπές για την έρευνα και προστασία των μύλων και των ενεργειακών σχετικών συστημάτων στον ελληνικό χώρο.
 8. Εξασφαλίζει υποτροφίες, ανταλλαγές συμμετοχές των ενδιαφερομένων σε σχετικά με το αντικείμενο του Ινστιτούτου εκπαιδευτικά προγράμματα του Ευρωπαϊκού και γενικά του Διεθνούς χώρου.
 9. Προσκαλεί ειδικούς επιστήμονες, τεχνικούς και γενικά αρμόδιους που ασχολούνται με το αντικείμενο ή θέματα παρεμφερή του Ινστιτούτου απ’ τον ελληνικό ή διεθνή χώρο για να εκθέσουν τις εμπειρίες τους και ανταλλάξουν απόψεις με τα μέλη του.
 10. Ιδρύει τοπικά παραρτήματα στον Ελλαδικό χώρο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του Ινστιτούτου.
 11. Εγγράφεται και συνεργάζεται με τους σχετικούς διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς για την προστασία των μύλων, των συγγενών συστημάτων, την εξοικονόμηση ενέργειας κ.ο.κ., κρατώντας πάντα την αυτονομία του.
ΑΡΘΡΟ 4
ΠΟΡΟΙ


Οι οικονομικοί πόροι του Ινστιτούτου είναι:
 1. Οι εγγραφές και συνδρομές των μελών.
 2. Οι επιχορηγήσεις απ’ το ελληνικό Δημόσιο, Ο.Τ.Α., Διεθνείς Οργανισμούς, την Ευρωπαϊκή Κοινότητα κ.ο.κ.
 3. Δωρεές κληρονομιές και γενικά οικονομικές ενισχύσεις φυσικών και νομικών προσώπων.
 4. Κάθε άλλος νόμιμος πόρος από τις εισπράξεις των κάθε είδους εκδηλώσεων, εκδόσεων, πωλήσεων κ.λ.π., του Ινστιτούτου ή την απόκτηση ακινήτων που θα χρησιμοποιούνται πάντα για την επίτευξη των σκοπών του Ινστιτούτου και μετά έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΛΗ
ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΛΗ

Τα μέλη του Ινστιτούτου διακρίνονται σε ιδρυτικά, τακτικά, επίτιμα.
 1. Ιδρυτικά ονομάζονται τα μέλη που υπέγραψαν το αρχικό καταστατικό του Ινστιτούτου.
 2. Τακτικά ονομάζονται τα μέλη ή φορείς που αποδεδειγμένα ενδιαφέρονται ή εργάζονται στην έρευνα και προστασία των μύλων και συγγενών ενεργειακών συστημάτων.
 3. Επίτιμα ονομάζονται τα μέλη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα με σημαντική δράση ή προσφορά στην επίτευξη των σκοπών του Ινστιτούτου.
 4. Στους ιδιοκτήτες των μύλων δίνεται ο τίτλος του επίτιμου μέλους.
Ο τίτλος των μελών επικυρώνεται στην Γενική Συνέλευση, τα δε ονόματα, με το υποβαλλόμενο απ’ τους ενδιαφερομένους βιογραφικό σημείωμα, αναγράφονται στο βιβλίο Μελών του Ινστιτούτου.
Τα επίτιμα μέλη αναγράφονται στο ειδικό Τμήμα του βιβλίου Μελών με στοιχεία της δράσης ή την προσφορά τους στο Ινστιτούτο.

ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

 1. Τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη, άτομα ή φορείς συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, ψηφίζουν για θέματα που τίθενται υπόψιν των μελών κι έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται. Συμμετέχουν στα όργανα και τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου. Η εκπροσώπηση των φορέων γίνεται με ένα μέλος, σύμφωνα με έγγραφη δήλωση του φορέα που εκπροσωπεί. Επίσης αναγράφεται και ο αναπληρωτής του.
 2. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, εκλογής ή εκπροσώπησης στα όργανα του Ινστιτούτου εκτος αν αποφασίσει σχετικά η Γενική Συνέλευση όπου έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται.
 3. Όλα τα μέλη οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των οργάνων του Ινστιτούτου, να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών του, να τηρούν τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και να καταβάλλουν την συνδρομή τους.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

 1. Η εγγραφή των τακτικών μελών γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου που συνοδεύεται απαραίτητα από βιογραφικό σημείωμα και τις εργασίες του. Σε περίπτωση απόρριψης ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στην Γενική Συνέλευση της οποίας η απόφαση είναι τελεσίδικη
 2. Η ιδιότητα του επίτιμου μέλους απανέμεται από την Γενική Συνέλευση μετά εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέλος μπορεί να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο για την απονομή τίτλου επίτιμου μέλους σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

 1. Η διαγραφή μέλους γίνεται από τη Γενική Συνέλευση μετά τεκμηριωμένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Λόγοι διαγραφής θεωρούνται η αίτηση του ενδιαφερομένου για διαγραφή, η αποδεδειγμένη ανάρμοστη προς τα όργανα ή τους σκοπούς του Ινστιτούτου συμπεριφορά.
 2. Η επανεγγραφή μέλους γίνεται μετά αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
ΑΡΘΡΟ 9
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα όργανα διοίκησης του Ινστιτούτου είναι:
 1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
 3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)
Κάθε όργανο του Ινστιτούτου αποφασίζει για τον τρόπο λειτουργίας του και κρατά πρακτικά των συνεδριάσεών του.


ΑΡΘΡΟ 10
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Ινστιτούτου και αποφασίζει για όλα τα θέματα που το αφορούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού ή σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Ινστιτούτου και τον προϋπολογισμό του, την έκθεση πεπραγμένων και τον ετήσιο διαχειριστικό απολογισμό των εργασιών του, την ετήσια έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τον Ισολογισμό, να εκλέγει και να ανακαλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, να τροποποιεί τις διατάξεις του καταστατικού του Ινστιτούτου και να αποφασίζει για την διάλυσή του.
 3. Η γενική Συνέλευση των μελών πραγματοποιείται τακτικά μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, έκτακτα δε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με αίτηση του 1/3 των τακτικών μελών αναφέροντας τους λόγους που ζητείται η σύγκληση.
 4. Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση-αναγγελία που τοιχοκολλείται στα γραφεία του Ινστιτούτου και στέλνεται στα μέλη 20 ημέρες πριν την πραγματοποίησή της και αναφέρει την ακριβή ημερομηνία, χρόνο και τόπο καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και για τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.
 5. Μέλη του Ινστιτούτου μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση και στις αρχαιρεσίες, εφ’ όσον απευθύνουν στον Πρόεδρό της έγγραφη εξουσιοδότηση εκπροσώπησής τους πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. Μέλος του Ινστιτούτου μπορεί να εκπροσωπήσει έως και δύο απόντα μέλη που έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως τα παρόντα.
 6. Πριν την συζήτηση οποιουδήποτε θέματος η Γενική Συνέλευση εκλέγει Πρόεδρο και Γραμματέα με ανοικτή ψηφοφορία.
 7. Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται α) για τις εκλογές οργάνων του Ινστιτούτου, β) για την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού, γ) για την διάλυση του Ινστιτούτου, δ) για την παύση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ε) για την προσωρινή ή οριστική αποβολή μελών του Ινστιτούτου, εφ’ όσον έχει προηγηθεί κλήση των ενδιαφερομένων και έχει ήδη αποδοθεί σε αυτόν ή σε αυτούς αιτιολογημένη πρόταση των λόγων αποβολής τους.
 8. Η Γενική Συνέλευση συζητά και αποφασίζει για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μέχρι την εκλογή Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών.
 9. Απαρτία υπάρχει όταν τα παρόντα ή εκπροσωπούμενα μέλη είναι το 1/2+1 του αριθμού των τακτικών μελών του Ινστιτούτου. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται χωρίς άλλη ανακοίνωση στον ίδιο τόπο και ώρα της επόμενης εβδομάδας, με τα ίδια θέματα και θεωρείται σε νόμιμη απαρτία όποιος και αν είναι ο αριθμός των παρόντων μελών.
 10. Ενστάσεις υποβάλλονται κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και μόνον, η οποία και αποφασίζει αμέσως.
 11. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης αφορούν τόσο τα παρόντα και εκπροσωπούμενα όσο και τα απόντα μέλη του Ινστιτούτου, τα δε πρακτικά που γράφουν ό,τι συζητήθηκε και αποφασίστηκε καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που υπογράφεται από το Προεδρείο. Αντίγραφά τους σε μέλη του Ινστιτούτου εκδίδονται μόνο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 11
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Το Ινστιτούτο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που έχει διετή θητεία και εκλέγεται με σταυρούς προτίμησης σε ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση, ύστερα από μυστική ψηφοφορία. Τις λεπτομέρειες ρυθμίζει το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, εκλεγμένη από την Γενική Συνέλευση, εποπτεύει την ψηφοφορία για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, διεύθυνσης και διαχείρισης του Ινστιτούτου, η δε ευθύνη των μελών είναι συλλογική.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά, μία φορά τον μήνα, ορισμένη μέρα της εβδομάδας, έκτακτα δε και με συγκεκριμμένο θέμα ημερήσιας διάταξης μετά σχετική πρόσκληση του Προέδρου ή τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του 1/3 του αριθμού των μελών του Ινστιτούτου
 4. Αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων και με απαρτία αν τρία μέλη του είναι παρόντα.
ΑΡΘΡΟ 12
ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται μέχρι και πέντε ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου.
 2. Τα ονόματα των υποψηφίων κατατάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά στο ενιαίο ψηφοδέλτιο και αναρτώνται στο χώρο της Γενικής Συνέλευσης. Το διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για την προμήθεια των αναγκαίων ψηφοδελτίων, φακέλλων κ.λ.π. για την ψηφοφορία.
 3. Κάθε υποψήφιος επιλέγει και σημειώνει με σταυρό μέχρι πέντε (5) υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) Εκλέγονται οι πέντε πρώτοι σε ψήφους σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι επόμενοι τρεις (3) σαν αναπληρωματικοί. Όμοια και οι τρεις (3) πρώτοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή και άλλοι δύο (2) αναπληρωματικοί.
 4. Εάν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής παραιτηθεί ή εκπέσει απ’ το αξίωμά του ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του πέραν των τριών μηνών, τότε αντικαθίσταται απ’ τον πρώτο επιλαχόντα αναπληρωματικό.
 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει για έγκριση στην Γενική Συνέλευση την κατάρτιση ή αναμόρφωση του εσωτερικού κανονισμού της λειτουργίας του Ινστιτούτου.
 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο οργανώνει το πρόγραμμα της επιστημονικής εργασίας του Ινστιτούτου ορίζοντας Ομάδες Εργασίας, Επιτροπές και σχετικά τμήματα για την προώθηση των σκοπών του.
ΑΡΘΡΟ 13

Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε οκτώ μέρες απ’ την εκλογή του και με μέριμνα του πρώτου σε αριθμό ψήφων συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των εκλεγμένων μελών τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Ειδικό Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 14

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εισηγηθεί στην Γενική Συνέλευση ανακήρυξη επίτιμων μελών.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εισηγηθεί στην Γενική Συνέλευση για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται απ’ το καταστατικό για την ανάλογη ρύθμισή του με την επικύρωση της Γενικής Συνέλευσης.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει σε μέλη του Ινστιτούτου ή μη την εκτέλεση εργασιών για τους σκοπούς του Ινστιτούτου. Η ανάθεση καθηκόντων σε μη μέλη απαιτεί την έγκριση της γενικής Συνέλευσης. Επίσης καθορίζει τις ομάδες εργασίας ή επιτροπές, υπεύθυνες για καθορισμένους τομείς του Ινστιτούτου και συντονίζει τη δράση τους.
 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Γενική Συνέλευση την εγγραφή του Ινστιτούτου σε Ελληνικά ή Διεθνή Σωματεία ή Οργανισμούς με παρεμφερείς ακοπούς διατηρώντας τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλειά του.
 5. Επίσης εισηγείται στην Γενική Συνέλευση προτάσεις που αφορούν τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ινστιτούτου.
ΑΡΘΡΟ 15
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ελληνικών Μύλων συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του, υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα κάθε εξερχόμενο έγγραφο του Σωματείου και με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών. Eκπροσωπεί το Ινστιτούτο Ελληνικών Μύλων σε κέθε αρχή και φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκδήλωση ή συμμετοχή του Ινστιτούτου και υπογράφει τις προσκλήσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
 2. Ο Αντιπρόεδρος βοηθά και αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύμματος. Αναλαμβάνει υπεύθυνα ειδικούς τομείς του Ινστιτούτου.
 3. Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο την Αλληλογραφία και φυλάει τα αρχεία, το μητρώο μελών και τη σφραγίδα.
 4. Ο Ταμίας του Ινστιτούτου ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές του Ταμείου υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο μαζί με τον Πρόεδρο, τηρεί τα σχετικά βιβλία διαχείρισης και συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό. Καταθέτει κάθε ποσό που εισπράττει σε τραπεζικούς λογαριασμούς και τηρεί αρχείο των παραστατικών και αποδικτικών εγγράφων κάθε οικονομικής συναλλαγής του σωματείου.
 5. Μετά σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν ο ταμίας να τηρεί σε μετρητά χρήματα, εφ’ όσον συντρέχουν ανάγκες, για τρέχουσες πληρωμές. Για κάθε κίνηση λογαριασμού ή ανάληψη χρημάτων απαιτείται πάντοτε η υπογραφή των εντολών ή επιταγών από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα ή τους αναπληρωτές του στο όνομα του Ταμία ή του αναπληρωτή του.
 6. Το Ινστιτούτο μπορεί να αποκτά ακίνητα που θα χρησιμοποιούνται για την επίτευξη και την ανάπτυξη των σκοπών του μετά την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του. Ο Ταμίας οφείλει να ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.
 7. Σε κάθε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνεται ο μηνιαίος απολογισμός που έχει συντάξει ο Ταμίας με ευθύνη του για παραλείψεις ή ζημιά στα οικονομικά του σωματείου και προγραμματίζονται οι πληρωμές και γενικά έξοδα του επόμενου μήνα.
 8. Ο Ειδικός Γραμματέας αναπληρώνει και βοηθά μετά απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ανάλογα με τα ζητήματα που προκύπτουν τον Γενικό Γραμματέα. Είναι υπεύθυνος για ειδικές ανάγκες και θέματα του σωματείου που του ανατίθενται.
ΑΡΘΡΟ 16
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ


Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα αναμόρφωσης του ετήσιου προϋπολογισμού αν εκτάκτως προκύψουν νέα έσοδα ή ανάγκες του Ινστιτούτου γνωστοποιώντας τις αλλαγές και τις προτάσεις του εγγράφως στα μέλη του Ινστιτούτου εγκαίρως.


ΑΡΘΡΟ 17
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Καθήκοντα της τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του σωματείου. Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση σχετική έκθεση του ισολογισμού.
 2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τα οικονομικά βιβλία και την διαχείριση γενικά των πόρων και εξόδων του σωματείου κάθε χρόνο τουλάχιστον και οποτεδήποτε θεωρήσει απαραίτητο ειδοποιώντας τον Ταμία μία εβδομάδα νωρίτερα. Τα πορίσματα κάθε ετήσιας έκθεσης υποβάλλονται πάντα στο Διοικητικό Συμβούλιο.
 3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει διετή θητεία και εκλέγεται με όμοι τρόπο όπως το Διοικητικό Συμβούλιο και συγχρόνως.Κατ’ εξαίρεση η πρώτη θητεία είναι τριετής.
ΑΡΘΡΟ 18
ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ


Το οικονομικό έτος αρχίζει την 15η Οκτωβρίου και λήγει την 14η Οκτωβρίου του επομένου έτους


ΑΡΘΡΟ 19
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Σε περίπτωση παραίτησης ή κωλύματος μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να μην μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του με αναπληρωματικά μέλη, η Εξελεγκτική Επιτροπή και τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτούνται σε προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο και συγκαλούν έκτακτη Γενική Συνέλευση με μόνο θέμα τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 20
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 1. Για την τροποποίηση άρθρων του καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των ταμειακώς εντάξει μελών τα οποία να είναι περισσότερα των απόντων και μη εκπροσωπουμένων.
ΑΡΘΡΟ 21
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ


1. Το Ινστιτούτο διαλύεται ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με παρουσία 1/2+1 των ταμειακώς εντάξει μελών και πλειοψηφία των 3/4 αυτών.
2. Υποχρεωτική διάλυση γίνεται αν τα μέλη του μείνουν λιγώτερα από 21 με απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου Αθηνών ύστερα από αίτηση κάθε ενδιαφερομένου.
3. Οι αιτήσεις για διάλυση για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία πρέπει να υποστηρίζονται από τα 2/5 τουλάχιστον των τακτικών μελών και ταμειακώς εν τάξει.
4. Εφ’ όσον διαλυθεί το Ινστιτούτο ακολουθεί εκκαθάριση της περιουσίας του η οποία όπως και οι οφειλές του μεταβιβάζονται σε σχετικό οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.


ΑΡΘΡΟ 22


Το Σωματείο διαθέτει κυκλική σφραγίδα που γράφει στην περιφέρειά της "ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΥΛΩΝ 1995" και στο κέντρο απεικονίζονται δύο μυλόπετρες προοπτικά και ρόδα νερόμυλου.

ΑΡΘΡΟ 23

 1. Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό μπορεί να ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που επικυρώνεται από την τακτική Γενική Συνέλευση.
 2. Ότι δεν προβλέπεται από το καταστατικό του Ινστιτούτου ρυθμίζεται από τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις της Νομοθεσίας περί Σωματείων.
ΑΡΘΡΟ 24

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 24 άρθρα συζητήθηκε και ψηφίσθηκε κατ’ άρθρον και σύνολο και τελικά εγκρίθηκε από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη όπου την ίδια μέρα εξέλεξαν προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εξουσιοδοτείται να αποδεχθεί τροποποιήσεις ή προσθήκες των διατάξεων του παρόντος, οι οποίες τυχόν θα υποδειχθούν από την αρμοδία δικαστική αρχή κατά την έγκρισή του.


Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η θητεία λήγει τον πρώτο Οκτώβριο από την έγκριση του παρόντος από το αρμόδιο Δικαστήριο, χρόνος που υποχρεωτικά θα γίνει και η πρώτη Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, εξουσιοδοτείται να ενεργεί ότι χρειάζεται για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.


Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να συντάξει σχέδιο του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Ινστιτούτου.


Αθήνα, 4-10-1995

Δελτίο τύπου Ι.τ.Ε.Μ.

Αθήνα 1 Μαρτίου 2012
A.Π. 741
Προς τα μέλη του Ι.τ.Ε.Μ.

Αγαπητοί φίλοι:
Μετά την διεξαγωγή της 18ης Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού του Ι.τ.Ε.Μ., εγκεκριμένου με την αρ. 1878/1996 απόφ. του Πρωτοδ. Αθηνών, το νέο Δ.Σ., διαμορφώθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Γρυπάρη Μαρία, Αρχιτέκτων Μηχανικός
Αντιπρόεδρος: Τσίγκρη Χρυσούλα, Δρ. Γαλλικής Φιλ/γίας Eκπ.Σύμβουλος ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Γεν. Γραμματέας: Στεφανοπούλου Κατερίνα, Αρχιτέκτων Μηχανικός
Ειδικός Γραμματέας: Καρατζόγλου Κων/νος, Ηλ.Μηχ/γος Μηχ/κός (Bιβλ.-Αρχείο Ι.τ.Ε.Μ.)
Ταμίας: Χαλκουτσάκη Έλενα, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος
Αναπληρ/κό Μέλος: Βερούκη Χριστίνα, Αρχιτέκτων Μηχανικός
Εξελεγκτική Επιτροπή:
Μπίσια Παρασκευή, Οικονομολόγος
Σκάρκου Ελένη, Ιδιοκτήτρια Μύλου
Τσίγκρη Ελένη, Νομικός
Σελέκος Πέτρος Μηχ/κός Υπολογιστών

Συγκροτήθηκαν τρεις ομάδες εργασίας:
Ομάδα 1η: Εκπαιδ/κών Προγραμμάτων με Συντονίστρια την Τσίγκρη Χρυσούλα (βλ. άνω)
Μέλη: Σπέης Γιώργος, Ηλ. Μηχ/κός, Ερευνητής -Συγγραφέας,
Μουζάκης Στυλιανός Πολ. Μηχ/κός-Συγγραφέας
Χαλκουτσάκη Έλενα, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος (βλ. άνω)
Σκάρκου Ελένη, Ιδιοκτήτρια Μύλου
Ομάδα 2η: Hλεκτρ. Περιοδικού-Εκδόσεων-Ιστοσελίδας ΕΛΛ. ΜΥΛΟΙ (Hellenic Mills.gr)
με Συντονιστή τον Γιώργο Σπέη Ηλ. Μηχ/κό Ερευνητή –Συγγραφέα (βλ.άνω)
Μέλη: Σκάρκου Ελένη, Ιδιοκτήτρια Μύλου (βλ.άνω)
Μουζάκης Στυλιανός, Πολ. Μηχ/κός-Συγγραφέας (βλ.άνω)
Ομάδα 3η: Οικον/κών Προγραμμάτων συνεργασών με Ο.Τ.Α.- Βάσεις δεδομένων
Καρμπέρης Κων/νος Πολ. Μηχ/κός
Μπίσια Παρασκευή, Οικονομολόγος
Βαγδατλής Γαβριήλ, Πολ. Μηχ/κός

Ήδη, ο Γιώργος Σπέης μας έχει στείλει πρόταση για το ετήσιο περιοδικό του Ι.τ.Ε.Μ. «Ελληνικοί Μύλοι». Προσκαλούμε τα μέλη των Ο.Ε. σε μία πρώτη συνάντηση το Σάββατο 17/3/12 στις 11:30 π.μ. στα γραφεία του Ι.τ.Ε.Μ. για να οργανώσουμε τη δράση τους.
 
Σας υπενθυμίζουμε ότι το Ι.τ.Ε.Μ., ως μέλος του Δικτύου Μουσείων και Πολιτιστικών φορέων του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας, οργανώνει κοινές εκδηλώσεις με τους 20 περίπου φορείς που συμμετέχουν στο Δίκτυο αυτό (βλ. www.athensmuseums.net) . Επίσης, ως μέλος της Διεθνούς Μυλολογικής Εταιρίας TIMS, με την τοπική ομάδα TIMS Ελλάδας, οργανώνει και συμμετέχει σε κοινές δράσεις (www.hellenicmills.gr).

Ήδη στις 30/3/2012 υποδεχόμαστε μέλη του Δ.Σ. της TIMS για την οργάνωση της εκδρομής των μελών της TIMS το καλοκαίρι του 2013 σε ελληνικούς μύλους. Eπίσης, το Σάββατο 31/3/2012 στις 11:00, στα γραφεία μας στην οδό Αγ. Ασωμάτων 45, έχει προγραμματισθεί Επιστημονική Ημερίδα για τους νερόμυλους κ.ά. υδροκίνητα παραδοσιακά συστήματα στη Μυτιλήνη, Εύβοια, Αργολίδα (ομιλητές: Μάκης και Στρατής Αξιώτης, Γιάννης Φαφούτης, Γ. Αντωνίου και ο Ειδ. Γραμμ. Κων/νος Καρατζόγλου), ενώ την Κυριακή 1/4/2012 στις 10 π.μ. υποδέχεται μαθητές του 13ου Γυμν. Ηρακλείου Κρήτης σ’ ένα μάθημα λειτουργίας των ελληνικών νερόμυλων.

Για το 2012 έχει προγραμματίσει στα γραφεία του, παράλληλα με τη λειτουργία της μόνιμης έκθεσης για τα παραδοσιακά υδροκίνητα εργαστήρια στην Ελλάδα και την Κύπρο, την οργάνωση μόνιμης έκθεσης για τον ελληνικό ανεμόμυλο και το λιοτρίβι.

Το Ι.τ.Ε.Μ. ετοιμάζει πρόταση στο ICOMOS για την καθιέρωση της Ημέρας των Ελληνικών Μύλων στις 17 Μαϊου, σε άμεση σχέση με τον εορτασμό της Ημέρας των Μνημείων στις 18 Μαϊου κάθε χρόνο.
Περιμένουμε τις προτάσεις σας και συμμετοχές σε εκδηλώσεις, Ο.Ε. και επόμενες επιστημονικές ημερίδες στην ηλεκτρ. δ/νση του Ι.τ.Ε.Μ. itemylon@gmail.com

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος - Μαρία Γρυπάρη, Αρχιτέκτων Μηχανικός
Η Γεν. Γραμματέας - Κατερίνα Στεφανοπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός